Turken Yunwa A Waƙoƙin Hausa Na Noma

  Tsakure

  A rayuwar yau da kullum ga wasu al’ummu na duniya ba abin da suke tinƙaho da shi kamar noma. Hausawa suna daga cikin waɗannan mutane da suka dogara rayuwar su ga noma tun fil azal. A tsakanin manoman kuma ba abin da suke ke sha’awa kamar a kira mutum sarkin noma. Suna kaiwa ga wannan matsayi ne ta hanyar yin aiki tuƙuru ta adda mutum zai sami abincin da zai ci a shekara har ya sami na sadaiwa. A ɗaya hannu kuma, akan sami wadda bai zai ia taɓuka komai ba, ko hanyar gona bai so a ambata bare a ce ya tafi, irin wannan mutum shi ake kira raggon mutum wanda yunwa take kamawa ta yi tasiri a jikinsa har ta zama ciwo. Irin wannan yanayi na yunwa shi ne aka hango makaɗan noma sun waƙe domin su faɗakar da mutane cewa, ba ɗabi’a ce mai kyau ba. Ya kamata kowa ya tashi a yi aiki tuƙuru ta yadda zai fi ƙarfin bukatun yau da kullum ba unwa kaɗai ba. Yanayi da yunwa takan sa mutum ya kasance kuma ya sami kansa a ciki suna daga cikin abubuwan da wannan takarda ta yi kiɗa kuma ta yi rawar kiɗan a cikinsu.

  Fitilun Kalmomi: Yunwa, Waƙoƙi, Waƙoƙin Noma

  DOI: https://dx.doi.org/10.36349/tjllc.2022.v01i01.024

  author/Idris, Y. and 'Yankara, M.M.

  journal/Tasambo JLLC | 20 Dec. 2022 |  P. 219-225

  pdf-https://drive.google.com/file/d/1C94UNGL3qgQI5ASAHSsKvUtFXIZ_7kuE/view?usp=share_link

  paper-https://drive.google.com/file/d/1C94UNGL3qgQI5ASAHSsKvUtFXIZ_7kuE/view?usp=share_link