Nazarin Salon Amfani Da Harshen Fanɗarewa A Littafin ‘Yartsana Na Ibrahim Sheme

   Tsakure

  Wannan bincike ne da aka gudanar ta hanyar nazarin Salon Amfani Da Harshen Fanɗarewa A littafin ‘Yartsana na Ibrahim Sheme. Muradin wannan binciken shi ne a fito da yadda aka yi amfani da salon fanɗarewa a littafin‘Yartsana na Ibrahim Sheme. A binciken an yi amfani da Ra’in Fanɗarewa daga Karƃaƃƃun Al’adun Al’umma (Deviantional Theory) wanda wani Bature mai suna Geoffry Leach (1969) ya samar. Daga cikin hanyoyin da aka yi amfani da su domin tattattara bayanan wannan bincike kuwa akwai: karance-karance da hira da tattaunawa da marubuta ƙagaggun da masana da makaranta ƙagaggun labarai na Hausa. A binciken an gano salon fanɗarewa iri biyu: salon fanɗarewa a ɗaiɗaikun kalmomi da kuma jumlataccen salon fanɗarewa. 

  Fitilun Kalmomi: Salo, Fanɗarewa, Harshe, Nazari, Кagaggun Labarai

  DOI:  www.doi.org/10.36349/tjllc.2023.v02i02.023

  author/Saminu Sabo

  journal/Tasambo JLLC | 15 June 2023 |  P. 197-204

  pdf-https://drive.google.com/file/d/1qIxuCtT6oIWi3sqg6TlFeQ9o6V3RNZKv/view?usp=sharing

  paper-https://drive.google.com/file/d/1qIxuCtT6oIWi3sqg6TlFeQ9o6V3RNZKv/view?usp=sharing